Наукове учнівське товариство "ПАРОСТОК"

Наукове учнівське товариство «Паросток» Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради (далі – НУТ) є формою науково-пошукового об’єднання дослідницько-експериментального спрямування дітей та молоді Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради.
Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, в тому числі Положенням, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 листопада 2014 року  № 1287 «Про затвердження Положення про наукові товариства учнів», Статутом Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, затвердженим розпорядженням голови Волинської обласної ради від 08 серпня 2018 року № 182 «Про затвердження Статуту Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради (нова редакція)» тощо.
НУТ є філією Волинського відділення Малої академії наук України, яка здійснює його загальну координацію діяльності.
Діяльність НУТ ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, доступності, законності, гласності. НУТ вільні у виборі напрямів своєї діяльності.
Метою діяльності НУТ є забезпечення інтелектуального, духовного, творчого розвитку учнівської молоді.
Основними завданнями НУТ є:
·  формування науково-освітнього середовища у Волинському науковому ліцеї Волинської обласної ради за участю учнів, педагогічних і науково-педагогічних працівників, представників інших заінтересованих організацій та установ;
·  залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення навчальних дисциплін, галузей науки, техніки, культури;
·  формування мотивації та інтересу до наукової діяльності в учнівському середовищі;
·  створення умов для організації навчально-дослідницької та науково-пошукової роботи учнів;
·  залучення учнівської молоді до активної участі в діяльності секцій, гуртків, інших творчих об’єднань;
·  оволодіння учнівською молоддю сучасними методиками та формами організації й проведення самостійних наукових досліджень;
·  формування в учнівської молоді базових дослідницьких компетентностей у процесі науково-дослідницької діяльності;
·  підвищення серед молоді престижу наукових знань і наукової творчості;
·  здійснення професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;
·  створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнівської молоді;
·  розвиток учнівського врядування;
·  пропаганда та популяризація наукових знань.
Членами НУТ можуть бути учні Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, які займаються науково-дослідницькою, пошуковою, експериментальною діяльністю під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників.
Члени НУТ мають право:
·    самостійно обирати напрям наукового дослідження відповідно до своїх інтересів;
·    здійснювати дослідження в обраній науковій секції (наукових секціях);
·    працювати в одній або декількох наукових секціях;
·    отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від наукових керівників;
·    використовувати для виконання дослідження матеріально-технічну базу Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради;
·    публікувати наукові статті про хід та результати досліджень (за рекомендацією ради НУТ);
·    брати участь у заходах НУТ;
·    бути представленими до відзначення за активну роботу та досягнуті творчі успіхи;
·    обирати та бути обраними до ради НУТ або зборів НУТ;
·    вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи НУТ;
·    добровільно вийти зі складу НУТ.
Діяльність НУТ може організовуватися за такими формами:
·    гуртки та інші творчі об’єднання, які працюють протягом року на базі Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради;
·    індивідуальна та групова робота членів НУТ під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, спеціалістів тощо;
·    колективна робота творчих груп, експедиції, табірні збори, літні наукові школи, лекторії тощо;
·    факультативи та спецкурси;
·    пересувні навчальні лабораторії;
·    очно-заочні школи та консультаційні пункти;
·    пересувні творчі лабораторії;
·    дистанційне та віртуальне навчання;
·    інтелектуальні змагання з різних галузей знань.
НУТ проводить просвітницьку діяльність серед учнів Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради, здійснює популяризацію своєї діяльності. Просвітницька діяльність НУТ спрямовується на реалізацію завдань з навчання, виховання та розвитку членів НУТ, стимулювання їх інтелектуального й творчого самовдосконалення.