Органайзер самоосвітньої та методичної діяльності вчителя

Самоосвітня діяльність учителя − це не лише професійний обов'язок, це ознака професійної культури та методичної відповідальності.

Удосконалення рівня професійної компетентності вчителя − один із важливих чинників підвищення якості освітніх послуг. У головних нормативно-правових документах Міністерства освіти і науки України наголошено:

• «Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру». (Закон України «Про освіту».)

  «Підготовка педагогічних та науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення − важлива умова модернізації освіти». (Національна доктрина розвитку освіти)

Проте жоден нормативно-правовий документ не спроможний поліпшити ситуацію, якщо у вчителя немає внутрішньої вмотивованої потреби у постійному цілеспрямованому розвитку та самовдосконаленні, не сформована загальнопедагогічна і методична культура педагога. Однак потреба не виникає довільно, вона є наслідком певних викликів, системи чинників, що стимулюють та вимагають постійного пошуку нових шляхів вирішення поставлених завдань державою, суспільством, батьківською громадськістю, самими дітьми. Що може бути стимулом до підвищення фахового рівня: кваліфікаційна категорія, результативність участі в професійних конкурсах, власне праця, почуття обов'язку та відповідальності, якість навчальних досягнень учнів? Важко однозначно відповісти на це запитання. Саме визначення форм та шляхів стимулювання самовдосконалення професійної майстерності вчителя, підвищення наукового та загальнокультурного рівнів − головне завдання методичних служб всіх рівнів.

Самоосвіта це неперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

Зміст самоосвітньої діяльності вчителя залежить від рівня його фахових знань, науково-теоретичної та методичної підготовки, психологічної ерудиції, рівня його відповідальності за виконання посадових обов'язків, від розуміння ним індивідуальної проблемної освітянської ситуації, від навичок самостійного оволодіння знаннями, від вибору форм і методів розв'язання Науково-методичної проблеми, від змісту мотивації власного вдосконалення, яка включає в себе прагнення до постійного самозростання, самореалізації з кінцевою метою — удосконалення своєї професійної майстерності.

Досвід організації методичної роботи свідчить, що самостійно організувати цілеспрямовану самоосвітню діяльність може педагог, який здатен моделювати і прогнозувати особистісний розвиток, забезпечуючи таким чином неперервне професійне зростання. Це високорозвинена особистість, діяльність якої продуктивна і творча.

Здатність постійно навчатися, удосконалюватися, бути в постійному пошуку − ці якості педагоги набувають з досвідом у копіткій щоденній праці.

Щоб самоосвітня діяльність не була штучною, надуманою, примусовою, а, навпаки, виникала б із усвідомлення особистісної потреби в пошуку можливостей самостановлення, самоствердження, допомагала вчителю логічно й послідовно вдосконалювати як особистісну, так і професійну компетентність, потрібно застосувати відповідні важелі та мати чіткий план дій.

Вибудувати траєкторію самоосвітньої діяльності педагогові допоможе органайзер методичної та самоосвітньої діяльності вчителя

Органайзер невелика книга, що служить для організації інформації про особисті контакти і події.

Органайзер самоосвітньої діяльності та методичної активності − записник, книга, яка служить для організації інформації про самоосвітні дії та методичну активність і містить алгоритм самоосвітньої активності.

Органайзер складається із чотирьох методичних модулів:

  І модуль − діагностико-мотиваційний;

  II модуль − прогностичний;

  III модуль − діяльнісний;

  ІV модуль − науково-дослідницький.

Саме така траєкторія самоосвітньої діяльності дозволить педагогу об'єктивно самостійно оцінити рівень професійної майстерності на певному етапі розвитку, окреслити бажаний стан і намітити конкретні дієві кроки до високої методичної культури.

Окрім цього, в органайзері подається алгоритм науково-дослідної роботи вчителя.

В органайзері також учитель може відобразити свою методичну активність.

Органайзер методичної та самоосвітньої діяльності вчителя − це план самоосвітніх дій, система кроків до методичної культури і методичний записник.

Модуль І.  Діагностико-мотиваційний нинішній стан

Офіційна оцінка професійного рівня

1. Стаж педагогічної діяльності_________________________________________________________________________________________________

2. Кваліфікаційна категорія____________________________________________________________________________________________________

3. Педагогічне звання ________________________________________________________________________________________________________.

4. Участь у професійних конкурсах_____________________________________________________________________________________________

5. Результати участі у професійних конкурсах__________________________________________________________________________________

Публікації_________________________________________________________________________________________________________;_________.

6. Почесні звання, нагороди:__________________________________________________________________________________________________

7. Досягнення учнів, вихованців:_______________________________________________________________________________________________

8. Методична активність______________________________________________________________________________________________________

Результати зовнішнього анкетування (навчального закладу, РЩ тощо)_____________________________________________________________

Самооцінка професійного рівня (Високий рівень □ Достатній рівень □ Середній рівень □ Низький рівень □)

1. Володіння методикою викладання предмета

2. Знання методики роботи з дитячим колективом

3. Обізнаність з новітніми технологіями в предметній галузі

4. Знання законодавчої та інструктивно-методичної бази

Результати самодіагностики    ________________________________________________________________________________________________

Самоаналіз проведених уроків  _______________________________________________________________________________________________

Дуже вдалий урок ___________________________________________________________________________________________________________.

Цей урок (технологія, метод, прийом)  не принесли бажаного результату________________________________________________________

Бажаний стан (орієнтовно)

1. Я бажаю підвищити професійний рівень, що відповідає вимогам до________ кваліфікаційної категорії.

2. Я прагну мати педагогічне звання___________________________________________________________________________________________.

3. Я хочу взяти участь у ___________________  педагогічному конкурсі.

4. У мене є можливість опублікувати в педагогічній періодиці такий матеріал :_____________________________________________________

5. Я   планую   закінчити   роботу   над   проектом   ______________________________________________________________________________

6. Я бажаю підготувати призерів/переможців/учасників районної, обласної, всеукраїнської предметної олімпіади____________________

Модуль II. Прогностичний Програма педагогічного самовдосконалення (орієнтовна)

Крок І. Виявлення ступеня розриву між наявним рівнем професійної компетентності і вимогами освітнього мікро та макросередовища.

Крок ІІ. Раціональне планування самоосвітньої та методичної діяльності.

Крок III. Підвищення рівня теоретичної підготовки.

Крок IV. Поглиблення фактичних знань.

Крок V. Системна узгодженість дослідницької діяльності та методичної активності.

Крок VI. Постійний моніторинг професійного зростання.

Крок VII. Перевірка педагогічних гіпотез.

Крок VIII. Систематизація та упорядкування практичних напрацювань.

Крок IX. Узагальнення матеріалів з досвіду самоосвітньої дослідницько-педагогічної діяльності у вигляді  (методичних рекомендацій, методичного посібника, підручника тощо)

Крок Х. Поширення та популяризація власного досвіду у вигляді_________________(методичних проспектів, статей у педагогічній періодиці, проведення семінарів, виступу на засіданні методичного об'єднання, організація роботи майстер-класу тощо)

Очікувані результати

1. Розвиток усіх типів рефлексії:  інтелектуальної; особистісної;  комунікативної.

2. Підвищення загального рівня професійної майстерності: в організації освітнього процесу; в науковій організації методичної діяльності;  в дослідницькій діяльності;  в проектуванні педагогічного процесу.

3. Підвищення рівня загальної, методичної культури.

4. Поглиблення фактичних знань.

5. Розвиток творчих якостей.

6. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості учнів.

Модуль III. Діяльнісний

  1. Підвищення теоретичного рівня

Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань освіти (Планую − до ___ вересня) (Опрацювала /опрацював до______)

Назва документа:______________________________________________________________________________________________________________.

Зміни у законодавстві________________________________________________________________________________________________________.

Нове у законодавстві________________________________________________________________________________________________________.

Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання (назва предмета) у 201_  -  201_ н.р. (Планую – до __ вересня) (Опрацювала /опрацював до_____)

Взяти до уваги_____________________________________________________________________________________________________________.

Запам'ятати_______________________________________________________________________________________________________________.

Обов'язково________________________________________________________________________________________________________________.

Тощо_______________________________________________________________________________________________________________________.

Опрацювання матеріалів щодо методичного забезпечення викладання предметів варіативної складової навчального плану

(Планую – до __ вересня) (Опрацювала /опрацював до____________________________________________________________;_____________)

Взяти до уваги_____________________________________________________________________________________________________________.

Запам'ятати_______________________________________________________________________________________________________________.

Обов'язково________________________________________________________________________________________________________________.

Тощо_______________________________________________________________________________________________________________________.


Опрацювання вимог щодо тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних досягнень учнів та вимог щодо ведення класного журналу                             

(Планую – до __ вересня) (Опрацювала /опрацював до____________________________________________________________;_____________)

Взяти до уваги_____________________________________________________________________________________________________________.

Запам'ятати_______________________________________________________________________________________________________________.

Обов'язково________________________________________________________________________________________________________________.

Тощо_______________________________________________________________________________________________________________________.

Огляд періодичної педагогічної преси

Назва статті____________________________________________,____________________________________________________________________.

Автор______________________________________________________________________________________________________________________.

Назва періодичного видання__________________________________________________________________________________________________.

Число______________________________________________________________________________________________________________________.

Це цікаво______________________________________________________________________________________________________;____________..

Вперше чую_________________________________________________________________________________________________________________.

Поділюся з колегами_________________________________________________________________________________________________________.

Спробую___________________________________________________________________________________________________________________.

Робота з науковими, науково-методичними виданнями

Автор______________________________________________________________________________________________________________________.

Назва наукового джерела___________;_________________________________________________________________________________________.

Новий науковий підхід_______________________________________________________________________________________________________.

Нова ідея___________________________________________________________________________________________________________________.

Інновації____________________________________________________________________________________________________________________.

Світова тенденція у галузі____________________________________________________________________________________________________.

2. Удосконалення практичних умінь та навичок

Відвідування уроків колег____________________________________________________________________________________________________.

Проведення відкритих уроків_________________________________________________________________________________________________.

Апробація нових технологій__________________________________________________________________________________________________.

Вивчення технології опису власного досвіду___________________________________________________________________________________.

Вивчення вимог до оформлення методичних розробок___________________________________________________________.______________.

3. Методична активність. Методичний паспорт

Голова/член методичного об'єднання________________________________________________________________________________________.

Керівник/член творчої групи з проблеми:______________________________________________________________________________________.

Власний майстер-клас з теми: (Мета. Завдання. Форми роботи. Дидактичні ідеїТворча майстерня.. Методичний проект)

Участь у роботі методичних структур

Методичне доручення______________________________________________________________________________________________________.

Що необхідно зробити?______________________________________________________________________________________________________.

За який термін?_____________________________________________________________________________________________________________.

Звіт про виконання_________________________________________________________________________________________________________.

Участь у засіданнях  методичного об'єднання  (Дата. ТемаПорядок денний)

Участь у роботі творчої групи/методичного проекту   (Тема. МетаЗавдання. Етап роботи. Індивідуальна роль. Дата засідання. Форма роботи. Місце проведення. Корисна інформація. Індивідуальне доручення. Колективне доручення)

Модуль IV. Науково-дослідницький Науково-методичне дослідження

Проблемна тема____________________________________________________________________________________________________________.

Мета_______________________________________________________________________________________________________________________.

Завдання

Термін дослідження 201_ - 201_ рр. Етапи дослідження проблемної теми:

  І етап — діагностичний (201_-1_ н.р.)

  ІІ етап — теоретико-аналітичний (201_/1_ н.р.)

  ІІІ етап — практичний (201_/1_ н.р.)

  IV етап — узагальнювально-підсумковий (201_/1_ н.р.)

Очікуваний результат_______;________________________________________________________________________________________________.

Форма узагальнення________________________________________________________________________________________________________.

Форма розповсюдження_____________________________________________________________________________________________________.

Висновки___________________________________________________________________________________________________________________