Шляхи становлення компетентності учителя

Характеристики, що визначають якості професійної компетентності вчителя

Оптимальний рівень

Достатній рівень

Критичний рівень

1

2

3

4


Предметно-методологічна компетенція


Знання в галузі предмета; орієнтація в сучасних дослідженнях із предмета;

володіння методиками

викладання предмета


Учитель:

• відмінно орієнтується в сучасних публікаціях із дидактики;

• стежить за сучасними дослідженнями з базових наук, що відображено в обладнанні кабінету, організації навчальної діяльності, змісті урочної та позаурочної діяльності учнів (гуртки, курси за вибором, екскурсійні та інші краєзнавчі програми, наукові товариства тощо);

• має в активі різноманітні методи та прийоми роботи, у тому числі групові, проектні, із застосуванням медіатехнологій тощо;

• володіє й постійно використовує ІКТ;

• уміє вибудувати індивідуальну траєкторію навчання учня з урахуванням особливостей його індивідуального стилю навчально-пізнавальної діяльності;

• у цілях, змісті й формах діяльності учня робить акцент на соціалізуючих і розвиваючих складових.

Усе дидактичне оснащення кабінету систематизовано й дає змогу:

• організувати індивідуалізацію;

• раціонально використовувати час і простір учителя й учня;

• використовувати медіатехнології


Учитель:

• час від часу використовує матеріали педагогічних публікацій

для підготовки доповідей, звітів;

• епізодично використовує інформацію про останні досягнення наук у змісті навчального процесу;

• епізодично використовує ІКТ;

• індивідуальні траєкторії навчання

предмета будує тільки за логікою предмета, але не враховує внутрішніх ресурсів учня;

• не має цілісного уявлення про всі ресурси навчального успіху учня.

Іноді ці знання мають інтуїтивний характер, а терміни − нечіткі межі, що заважає колективному  обговоренню спільних проблем з одним і тим же учнем у педагогічному середовищі з колегами.

Оснащення навчального процесу вимагає систематизації


Учитель:

• практично не стежить за досягненнями в галузі розробок нових підходів, у викладанні свого предмета;

• не користується  педагогічною періодикою;

• в основному використовує традиційні методики, фронтальні способи

організації навчальної роботи, репродуктивні форми роботи;

• в основному ставить і реалізує предметні цілі в організації навчального процесу.

Останні досягнення в базових

науках, культурі, пов'язані з викладанням предмета, слабко відображені в змісті та способах діяльності учнів.

Дидактичне оснащення потребує доопрацювання і за змістом, і за формою, і за кількістю.

ІКТ не використовуються

1

2

3

4

Психолого-педагогічна

компетенція

• Теоретичні знання в галузі

індивідуальних особливостей психології та психофізіології пізнавальних процесів учня, уміння використовувати ці знання в конструюванні реального освітнього процесу.

• Уміння педагогічними способами визначити рівень розвитку «пізнавальних інструментів» учня

Учитель:

• знає й використовує знання про систему навчального успіху учня;

• знає й реалізує на практиці положення теорії пізнавальної діяльності;

• при обговоренні педагогічних впливів, аналізі уроків, результативності навчання активно використовує поняття, що характеризують пізнавальну сферу учня;

• уміє визначити причини

навчальної неуспішності учня

Учитель не має цілісного уявлення про всі ресурси навчального успіху учня.

Іноді ці знання мають інтуїтивний характер, а терміни − нечіткі межі, що заважає колективному обговоренню спільних проблем з одним і тим же учнем у педагогічному середовищі з колегами

Учитель:

• має труднощі в системному

підході до оцінки навчальних

ресурсів учня;

• практично не може самостійно охарактеризувати рівень параметрів навчального успіху конкретного учня

Компетенція в галузі

валеології освітнього

процесу

• Теоретичні знання в галузі валеології та вміння проектувати здоров'язберігаюче

освітнє середовище (урок, кабінет)

• Володіння навичками використання здоров'язберігаючих технологій. Теоретичні знання та практичні вміння з організації навчального процесу для дітей з особливими потребами

Учитель:

• добре розбирається в теорії науки про здоров'я, постійно вдосконалює свої знання в цьому напрямі;

• використовує ці знання в реальному  навчальному процесі;

• володіє навичками конструювання здоров'язберігаючого середовища в усіх трьох напрямах:

  • ➢через навчальну діяльність;
  • ➢через простір кабінету;
  • ➢через стиль взаємодії з учнями та колегами;

• володіє знаннями й практичними вміннями організації навчального та виховного процесу для дітей з обмеженими можливостями здоров'я в інтегрованому освітньомупросторі

Учитель:

• недостатньо вільно

орієнтується в перерахованих напрямах;

• може самостійно

проаналізувати рівень

здоров'язберігаючого освітнього середовища

на своїх уроках і в позаурочній роботі за алгоритмом

Учитель:

  практично не володіє цими

знаннями та вміннями;

  потребує постійної допомоги наставника чи завуча для

такої роботи

1

2

3

4

Комунікативна

компетенція

Практичне володіння

прийомами спілкування, що дають змогу

здійснювати спрямовану результативну неруйнівну взаємодію в системі «учитель-учень»

Учитель:

• уміє диференціювати види та способи впливу при спілкуванні;

• будує спілкування, запобігати конфліктним ситуаціям;

• за необхідності вміє перевести конфлікт

у конструктивний діалог;

• успішно працює в професійному соціумі;

• легко входить у колективну

Учитель розуміє важливість розвитку цієї компетенції, але

не завжди може диференціювати підходи в процесі спілкування

з окремою дитиною

або з колегами

Учитель:

• не приділяє належної уваги стилю та способам спілкування;

• недостатньо гнучко реагує на ситуативні зміни в спілкуванні з колегами

Компетенція в галузі

управління системою

«учитель-учень»

Володіння управлінськими технологіями (педагогічний аналіз ресурсів, уміння

проектувати цілі, планувати, організовувати, коригувати, аналізувати результати навчального та виховного процесу)

Учитель:

• планує навчальну діяльність «від кінцевої мети»;

• уміє виділити й проаналізувати цілі та результат навчального процесу, його умови;

• здійснює всі рівні управління у системі «учитель-учень»: − стратегічний рівень − на

рівні управління через програми, підручники;

− тактичний рівень – через тематичне планування та інформаційні карти уроків для вчителя та учня;

− ситуативний рівень − здійснюючи за необхідності цілеспрямовану педагогічну

підтримку учня;

• уміє спроектувати, реалізувати й проаналізувати

результативність програми розвитку учня засобами свого предмета;

• уміє виділити інваріантну складову будь-якого наказу, розпорядження; творчо реалізує

варіативність при виконанні;

• уміє в колективній роботі виконувати різні ролі − і лідера, і виконавця

Учитель:

• планує уроки залежно від числа параграфів у підручнику, із труднощами коригуючи

виконання програми при

ситуативних порушеннях

тимчасового режиму;

• може проаналізувати свою діяльність за запропонованим алгоритмом, скорегувати цілі, умови навчального процесу за

запропонованим планом

Учитель:

• практично не використовує

принцип планування «від кінцевої мети»;

• не знає й не застосовує

управлінські технології

у своїй роботі, здійснюючи свою діяльність як трансляцію

навчальної інформації;

• самоаналіз уроку, взаємодію з учнем найчастіше будує на

емоціях, почуттях

1

2

3

4

Компетенція в галузі

управління трансляцією свого досвіду

Здатність транслювати

свій позитивний досвід у педагогічне співтовариство (статті, виступи, участь у конкурсах)

Учитель:

• може самостійно підготувати, оформити статтю, доповідь, звіт, що не вимагає редагування й наукової та предметної редактури;

• може транслювати свій досвід через виступи на семінарах і конференціях, повністю самостійно підготувавши свій виступ;

• може використовувати медіатехнології для виступу

Учитель здатний описати свій досвід, проте для систематизації, структурування, узагальнення, висновків потребує допомоги.

Кожен виступ учителя вимагає попередньої редакції

Учитель практично не може описати свою роботу так, щоб колеги могли скористатися її досвідом

Компетенція в галузі

управління дослідницькою діяльністю

Уміння спланувати,

організувати, здійснити та проаналізувати

педагогічний експеримент з упровадження інновацій

Учитель:

• володіє навичками

педагогічного експериментування, з мінімальною допомогою наукового керівника;

• уміє проаналізувати результати впровадження інновації;

• може розробляти авторські

педагогічні ідеї, апробовуючи їх у реальному освітньому процесі, оцінюючи

ефективність їх реалізації

Учитель може впровадити інновацію, але для її планування та аналізу потребує наукового

керівництва

Учитель не може спланувати впровадження інновацій,

спрогнозувати результат

такого впровадження

Компетенція в галузі управління зростанням компетентності

(акмеологічна

компетентність)

Здатність до постійного

професійного вдосконалення. Уміння вибрати необхідний напрям і форми діяльності для професійного зростання

Учитель:

• постійно підвищує свій професійний рівень;

• бере активну участь у професійних конкурсах,

оглядах;

• для вибору напряму самовдосконалення керується самоаналізом рівня компетенцій, думкою експертів і потребами реальної освітньої установи

Учитель підвищує

кваліфікацію, однак для

вибору змісту й форм

потрібна методична

допомога

Потреба в професійному

зростанні слабко виражена.

Учитель задовольняється

методичним «багажем»,

отриманим тільки в результаті власного досвіду